ആറാട്ടുപുഴ ധര്‍മ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം
  March 22, 2018
  Posted In:  Travel Tips

ആറാട്ടുപുഴ ധര്‍മ്മ ശാസ്താ ക്ഷേത്രം

തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 14 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചരിത  പ്രസിദ്ധമായ ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രമാണ് ആറാട്ടുപുഴ ധര്‍മ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രം.